Adatvédelmi nyilatkozat

A KULINA Group, a.s. adatvédelmi nyilatkozata

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot mi, a KULINA Group, a.s. társaság, székhelye: Výtvarná 1023/4, 161 00 Prága 6, KSH-szám: 26155559, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, C szakasz 152212 lajstromszámon, elkészítettük Önöknek, Ügyfeleinknek, annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsunk arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, dolgozzuk fel és védjük az Önök személyes adatait, s ezzel együtt védjük az Önök magánszféráját is.

A személyes adatokkal kapcsolatos mindennemű kezelés a hatályos jogszabályok értelmében történik, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (“GDPR”), a személyes adatok védelméről szóló, módosított, 101/2000 sz. törvényre, az elektronikus kommunikációról szóló, módosított, 127/2005 sz. törvényre és az egyéb információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló, módosított, 480/2004 sz. törvény rendelkezéseire.

1) Mi az a személyes adat?

Személyes adat minden olyan információ, ami alapján Önt azonosíthatjuk. Olyan információról van szó tehát, ami konkrétan az Ön személyével kapcsolatba hozható. A személyes adatok nem anonim adatok, tehát nem olyanok, amelyeket nem tudnánk egyértelműen Önhöz kötni.

 • A személyes adatok felosztása a következő:
 • Alapadatok, mint pl. vezeték- és keresztnév, születési dátum, cím stb.
 • Különleges adatok, amik már rendkívül személyesek és érzékenyek, mint pl. a faji, etnikai hovatartozás, vallási nézet vagy egészségügyi állapot.

Webáruházunkban történő vásárlás és hírlevélre való feliratkozás során csak olyan alapadatokat kérünk Önöktől, melyek a vonatkozó célhoz szükségesek.

2) A személyes adatok adatkezelője és adatfeldolgozója

A személyes adatok adatkezelője az, aki meghatározza a személyes adatokra vonatkozó célokat és eszközöket. Személyes adatainak adatkezelője vagyunk pl. abban az esetben, amikor webáruházunkban vásárol, vagy amikor feliratozik hírlevelünkre. Mint adatkezelő, felelősek vagyunk személyes adatai védelmével kapcsolatos valamennyi kötelezettség teljesítéséért.

Elérhetőségünk, mint a személyes adatok adatkezelője, a következő:

KULINA Group, a.s.

Výtvarná 1023/4, 161 00 Prága 6
e-mail: info@kulina.hu
ingyenes telefonvonal: +36 1 44 53 957

A személyes adatok adatfeldolgozója az, aki számunkra, az adatkezelő számára, a személyes adatokat kizárólag feldolgozza, de a feldolgozás céljait és eszközeit nem határozza meg. Ezek kifejezetten külső partnerek, akiken keresztül pl. kereskedelmi tájékoztatást küldünk. Az adatfeldolgozókkal minden esetben írásos szerződést kötünk a személyes adatok feldolgozásáról, és megbizonyosodunk arról, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos követelményeket teljesítik.

3) Adatvédelmi irányelvek

A személyes adatok kezeléséhez a felelősség legnagyobb komolyságával és tudatosságával állunk hozzá. Az Ön személyes adatait megfelelő gondossággal, óvatossággal és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kezeljük, és a lehető legnagyobb mértékben védjük, magas szintű biztonsággal.

Személyes adatai feldolgozásánál a következő irányelveket követjük:

 • Jogszerűség, becsületesség és átláthatóság elve, amely mindig az előírt jogszabályoknak megfelelően kötelez minket személyes adatainak feldolgozására, legalább egy jogalap alapján. Ugyanakkor előírja számunkra, hogy tájékoztassuk Önt a feldolgozás módjáról, arról, kinek lesznek a személyes adatai továbbítva, illetve kötelez információ nyújtására a személyes adatok biztonságának esetleges súlyos megsértéséről, az adatszivárgásról.
 • Célhoz kötöttség elve, amely kötelez minket személyes adatainak gyűjtésére meghatározott, egyértelműen kifejezett és törvényes célok érdekében, és megtiltja számunkra ezen adatok ilyen célokkal összeegyeztethetetlen módon történő további feldolgozását.
 • Adatminimalizálás elve, amely megköveteli tőlünk a feldolgozás céljával összefüggő, kifejezetten ésszerű és releváns személyes adatok feldolgozását.
 • Pontosság elve, amely megkövetel tőlünk minden ésszerű intézkedést ahhoz, hogy adatai naprakészek és pontosak legyenek, a pontatlan adatok javítva vagy törölve legyenek.
 • Tárolási korlátozás elve, amely előírja számunkra, hogy személyes adatait kizárólag a konkrét, feldolgozási célhoz szükséges ideig tároljuk. Amint tehát a feldolgozási cél megszűnik vagy a meghatározott időtartam lejár, személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk (azaz kijavítjuk úgy, hogy az Ön személyével ne legyen összeegyeztethető).
 • Integritás és titoktartás elve, amely előírja számunkra személyes adatainak feldolgozását oly módon, hogy biztosítsa a megfelelő biztonságot és védelmet a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozással szemben, a véletlenszerű adatvesztés, -megsemmisülés  vagy -kár ellen.

4) A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogi indokai

Személyes adatait Öntől kapjuk meg és mindig kizárólagosan a szükséges mértékben és legalább egy jogalap alapján kezeljük. Személyes adatait szintén csak meghatározott, egyértelműen kifejezett és törvényes cél érdekében kezeljük. A személyes adatok ilyen egyértelmű célokkal vagy módokkal összeegyeztethetetlen feldolgozása elfogadhatatlan.

Az alábbiakban azokat a jogi indokokat olvashatja, amelyek alapján személyes adatait feldolgozzuk.

 • Szerződéses kötelezettség teljesítése – ebben az esetben személyes adatait a szerződés megkötése és az ilyen szerződés későbbi teljesítése érdekében dolgozzuk fel. Ennek tipikus példája a webáruházunkból való rendelésekkel kapcsolatos.
 • Hozzájárulás – ebben az esetben az Ön hozzájárulása alapján kezeljük személyes adatait. A hozzájárulás minden esetben célonként van megadva és érthetően van kifejezve, hogy milyen mértékben, milyen célra és milyen időtartamra kerülnek a személyes adatok feldolgozásra. A hozzájárulás megadása mindig az Ön aktív cselekvését feltételezi; a hozzájárulás megadásához ezért kötelező pl. a jelölőnégyzet bejelölése. A hozzájárulás visszavonásához mindig joga van.
 • Jogos érdek – ebben az esetben személyes adatait jogos érdekünkhöz szükséges célok alapján dolgozzuk fel. Ez azonban nem érvényes, amennyiben a mi jogi érdekünkkel szemben az Ön érdeke vagy alapvető jogai és szabadsága előnyt élvez.

5) Az Ön jogai

Mint ún. adatalany, a jogrendszer alapján bizonyos jogokkal rendelkezik, konkrétan a következőkről van szó:

 • Személyes adatok feldolgozására irányuló információkérés joga – e jogon keresztül információt kérhet az azonosításunkkal kapcsolatban, mint az Ön személyes adatkezelője. Ezzel összefüggésben jogosult megismerni a feldolgozás jogcímét (pl. a szerződés teljesítése), célját (pl. a termékünk vásárlására vonatkozó szerződés) vagy a személyes adatok tárolásának idejét. Mielőtt megkezdjük személyes adatainak feldolgozását, mindig előre tájékoztatjuk a jogcímről és ezen feldolgozás céljáról.
 • Személyes adatokhoz való hozzáférés joga – ez a jog lehetőséget ad arra, hogy megerősítést kérjen tőlünk személyes adatainak feldolgozásáról, esetlegesen részletesebb információt ezekről az adatokról s feldolgozásukról. Szintén kérhet másolatot a feldolgozott személyes adatokról.
 • Módosításhoz való jog – ez a jog lehetőséget biztosít az esetleges pontatlan személyes adatok módosítására, illetve a hiányzó személyes adatok hozzáadására, figyelembe véve a feldolgozás célját. Kérjük, vegye tudomásul, hogy mi, mint adatkezelők, nem vagyunk kötelesek aktívan figyelni személyes adatainak helyességét vagy teljességét. A módosításhoz való joga éppen ezt a naprakészséget teszi lehetővé.
 • Törléshez való jog – más néven a „felejtés joga”, ami azt jelenti, hogy bizonyos esetekben kötelesek vagyunk személyes adatait törölni. Konkrétan abban az esetben, amikor már személyes adatai nem szükségesek a feldolgozás céljához, vagy amennyiben visszavonja a hozzájárulását a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan és nincs a feldolgozásukra vonatkozó más jogi indok, vagy amennyiben sikeres volt a személyes adatainak kezelése ellen irányuló kifogás benyújtása, vagy amennyiben ezt a jogszabály előírja számunkra.
 • Kifogás benyújtásához való jog – Ön jogosult erre abban az esetben, ha személyes adatai feldolgozását közérdekű vagy közhatalmi feladatok végrehajtására végezzük (tehát nem adatkezelőként) vagy jogszerű érdekünk alapján. Ilyen esetben nem kezeljük tovább adatait, hacsak a feldolgozást nem támasztjuk alá súlyos jogszerű indokokkal, amik felülírják az Ön érdekeit vagy jogait és szabadságát, vagy amelyek a jogosultságunk meghatározásában, gyakorlásában és védelmében érvényesülnek. Továbbá kifogással élhet abban az esetben, ha személyes adatait közvetlen marketing célokra használjuk fel. Ebben az esetben erre a célra tovább nem dolgozzuk fel adatait, további nélkül.
 • Adathordozhatósághoz való jog – Ez a jog lehetővé teszi személyes adataihoz való hozzájutását strukturált, széles körben alkalmazott és gépi feldolgozásra alkalmas formátumban, illetve ezen személyes adatok más adatkezelőnek való átadását. Ez a jog kizárólag abban az esetben érvényes, ha személyes adatainak feldolgozása hozzájáruláson vagy szerződésen alapszik, vagy amennyiben automatizált módon történik (ez azt jelenti, hogy ennek megvalósítása egészében vagy részben automatizált eljárással történik).
 • Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog – ez a jog lehetőséget biztosít Önnek, hogy bizonyos esetekben korlátozza személyes adatainak kezelését. Konkrétan az alábbi esetekben:
 1. amennyiben tagadja személyes adatainak pontosságát, s ez mindaddig, míg azok pontosságát ellenőrizzük;
 2. amennyiben az adatfeldolgozás jogellenes, azonban Ön nem kívánja személyes adatainak törlését, mindössze a feldolgozás korlátozását;
 3. amennyiben már nincs szükségünk személyes adataira a feldolgozási célhoz, azonban Önnek szüksége van jogosultságának meghatározásához, érvényesítéséhez és védelméhez;
 4. amennyiben kifogást nyújt be személyes adatainak feldolgozása ellen mindaddig, míg ellenőrizzük, hogy a mi jogi indokaink felülírják az Ön jogi indokait.

Személyes adatainak korlátozása esetén kizárólag kifejezett hozzájárulásával (kivétel a tárolás), vagy jogosultságának meghatározása, érvényesítése és védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogvédelmeként, vagy az Európai Unió vagy valamelyik tagállama fontos közérdeke miatt kezelhetjük azokat.

 • Jog arra vonatkozóan, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené – ez a jog tehát azt jelenti, hogy az Önt érintő bármely döntéshozatal emberi beavatkozású legyen és ne csak pl. számítógépes program elbírálásán alapuljon.

6) Személyes adatainak címzettjei

Személyes adatainak címzettje az, akinek személyes adatait bizonyos okból kifolyólag továbbítjuk. Tevékenységünk keretén belül az alábbi címzetteket használjuk személyes adataihoz:

 • Az áruk szállításában érintett személyek (pl. postai engedélyek birtokosa, futárszolgálatok).  A szállítóknak átadjuk azokat a szükséges információkat, melyek elengedhetetlenek az Ön által megrendelt áru kézbesítéséhez. Ebben az esetben ők az átadott személyes adatok adatkezelésére jogosultak.
 • A webáruház üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatásokat biztosító személyek (hosting cég).
 • A hírlevelek kiküldésével kapcsolatos e-mail szolgáltatásokat biztosító személyek.

7) Személyes adatok védelme

Személyes adatainak védelme érdekében betartjuk a maximális biztonságot nyújtó, megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket. Személyes adataihoz kizárólag az általunk engedélyezett személyeknek van hozzáférése.

Amennyiben adatvédelmi incidens következne be (megvagyunk bizonyosodva róla, hogy ez nem következik be), úgy ezt a tényt kötelesek vagyunk 72 órán belül jelezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal felé. Amennyiben oly módon következne be az adatvédelmi incidens, hogy ez nagy kockázattal járna Önre nézve, úgy kötelesek vagyunk jelezni Ön felé is, amennyiben rendelkezünk az aktuális kapcsolattartási adataival.

8) Záró rendelkezések

Ezt a nyilatkozatot jogosultak vagyunk bármikor kiegészíteni vagy módosítani. Jelen nyilatkozat aktuális változatát mindig közzétesszük internetes oldalunkon.

Abban az esetben, ha nem ért egyet személyes adatai feldolgozásának módjával, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatallal (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, tel.: +36 1 391 1400, www.naih.hu.

Ez a nyilatkozat a következő időponttól érvényes 2018. 05. 25.